dijous, 14 de gener de 2016

Energia = Electricitat ?

Quan pensem en canvi climàtic ens venen a la ment imatges com aquesta
Fa uns dies, seguint el televisat "esmorzar de ciència" que organitza el famós restaurant 7 Portes i ElPuntAvuiTV, el professor Mariano Marzo parlava sobre com d'equivocada és la nostra concepció sobre l'energia. Així doncs, quan la gran majoria de mortals pensem en energia ens venen de sobte a la ment les centrals elèctriques, els endolls a casa, o la calefacció, per posar només alguns exemples. Res més lluny de la realitat i, en conseqüència, erronis són també molts pensaments que tenim al voltant del canvi climàtic. I és que tendim a equiparar energia amb electricitat, una concepció que com les dades ens demostren, és extremadament miop.

Estructura del consum final d'energia per sectors. Font.
Si agafem el darrer balanç energètic a Catalunya, publicat per l'ICAEN, observarem com al nostre país al 2009 (darrer any disponible), es van consumir 24.297,2 ktep (tones equivalents de petroli). I d'aquesta xifra, ni més ni menys que el 41% correspon al sector del transport. Dit d'una altra manera, el transport representa gairebé la meitat del consum energètic a Catalunya. Per tant, si volem lluitar contra el canvi climàtic, haurem d'abordar els principals consumidors d'energia i, molt especialment el sector del transport. Convé destacar aquest element, ja que massa sovint quan pensem en les emissions de CO2, pensem més en les centrals tèrmiques o la indústria, més que en els tubs d'escapament dels vehicles i, molt especialment, dels camions.

Distribució per sectors de les emissions difuses. Font.  
Si analitzem les emissions dels gasos d'efecte hivernacle (GEH) per sectors, ens trobarem en un escenari molt similar. En el gràfic hi trobem les emissions difuses (tota descàrrega a l’atmosfera, no realitzada a través d’un focus canalitzat, de partícules o gasos, de forma continua o discontinua, procedents de qualsevol font que pugui produir contaminació atmosfèrica. I on s'hi inclouen, els vehicles, camions, avions, etc..) i el pes del sector transport en aquestes és el mateix (41%) que el consum energètic sobre el global. Una mostra més d'això és la evolució de les emissions difuses del transport des del 2007 (16.338 milers de tones equivalents de CO2) al 2012 (11.859 Mt CO2 eq). L'explicació, és clar, la trobem en la reducció de la mobilitat obligada per la crisi econòmica.

Emissions de GEH per tipus de transport a Catalunya. Font
Fixem-nos ara en la emissió dels GEH per tipologia de transport. Així comprovem com la mobilitat per carretera arriba fins al 92% de les emissions totals de Mt CO2 eq, seguides per l'aviació (4%) i el transport marítim (3%). En concret, el transport marítim a catalunya és el responsable de l'emissió de només 0,37 Mt CO2 eq, de les 12 Mt CO2 eq del total del sector transport. Més encara, en el període 1990-2012, el transport per carretera és el mitjà de locomoció que més ha augmentat les seves emissions de GEH (1,3 Mt CO2 eq.).

Estructura del consum final d'energia a Catalunya. Font.
En darrer terme, observarem l'estructura (origen) del consum d'energia al nostre país. Si ens fixem en l'energia final (la directament consumida pels sectors econòmics, per nosaltres mateixos o pel transport) un cop més ens trobem en la mateixa idea: el 49,3% de la energia que consumim prové dels productes petrolífers, enfront el 26,7% de l'electricitat.

En definitiva, en aquests 4 gràfics hem volgut mostrar l'estructura del mapa energètic català (exportable a qualsevol país desenvolupat), la seva forta vinculació en el sector transport i, molt especialment, la importància d'aquest en la contribució a l'escalfament del nostre planeta.

Aquesta mirada ens ha de permetre re-enfocar el nostre mapa mental sobre les polítiques de lluita contra el canvi climàtic, des d'una visió centrada en les fonts de generació de l'electricitat, a les fonts energètiques emprades en el transport.