dijous, 7 d’abril de 2016

Quants llocs de treball genera un hotel? Amb quin salari? I a quins sectors?

Quan parlem dels hotels, la construcció de nous o la moratòria del mateixos, ens ve al cap una pregunta: quin impacte econòmic té un hotel? quants llocs de treball directe i indirecte genera? I amb quins salaris? Unes dades tant imprescindibles com difícils de quantificar en el marc del debat del sector hoteler a Barcelona i la seva moratòria. En aquest article intentaré aportar llum al respecte.

Gairebé no hi ha estudis sobre aquesta temàtica
Lamentablement no hi ha estudis (públics) sobre l'impacte econòmic del sector hoteler a Barcelona, i menys encara en funció de la categoria de cada hotel, per tant les dades que aquí mostrarem s'han d'agafar amb aquest condicionant. Ara bé, utilitzarem com a base, l'excel·lent estudi que va finançar la Junta d'Andalusia, en base a la ciutat de Sevilla, que ens permetrà respondre (encara que no sigui exactament) a aquestes preguntes.

Aquest estudi mesura l'impacte directe, indirecte (cuantificación de la actividad económica generada por las compras e inversiones realizadas por las empresas del sector de hoteles... y que son obtenidos de empresas que están radicadas en la provincia de Sevilla) i induït (actividad económica provocada por el consumo privado de los trabajadores del sector de los hoteles en la provincia de Sevilla, así como por el consumo de los trabajadores generados por el efecto indirecto, antes citado, que asimismo es a nivel provincial), tot això mitjançant el model input-output.

Així doncs, el sector hoteler de Sevilla (any 2005) genera 2.462 llocs de treball directes amb un sou brut mitjà anual de 23.550 €, 2.002 llocs de treball indirecte amb un sou brut mitjà anual de 17.219 € i 590 llocs de treball induïts amb un sou brut anual mitjà de 15.667€. En total doncs, són 5.054 llocs de treball.

Els hotels generen ocupació en TOTS els sectors econòmics
Fixem-nos en els llocs de treball indirectes (2.002) i analitzem-los per sectors econòmics: 178 llocs de treball es produeixen en la agricultura, 61 en el sector energètic, 288 en la indústria, 78 en la construcció i 1.398 en el sector serveis.

I els llocs de treball induïts (590): 164 corresponen a l'agricultura, 31 al sector energètic, 113 a la indústria, 76 a la construcció i 208 al sector serveis. Aquesta  dada és important ja que, a diferència del que es pugui pensar, veiem com el sector hoteler genera ocupació en tots els sectors econòmics, i no només en l'àmbit dels serveis.

Així doncs, si seguim en el cas de Sevilla, observem com cada hotel genera una mitjana de 29 llocs de treball directe, amb un sou brut mitjà anual de 23.550 €. De fet, el sector serveis genera 4,74 llocs de treball per cada empresa d'aquest sector i, per tant, podem concloure que el sector hoteler és molt més intensiu en creació de llocs de treball que altres empreses del sector serveis, tot i que amb un sou lleugerament inferior (23.850€ de sou mitjà en el cas de les empreses del sector serveis).

Si ho comparem amb el número de llits, al mateix any (2005), Sevilla tenia 20.407 llits sumats entre tota la seva oferta hotelera (al voltant dels 200 hotels), o el què és el mateix, cada llit d'hotel genera 0,12 llocs de treball directes, 0,09 llocs de treball indirectes i 0,03 llocs de treball induïts. En total doncs, cada llit d'hotel a Sevilla al 2005, va generar 0,24 llocs del treball, o al inrevés, cada 4,04 llits d'hotel genera un lloc de treball.

En darrer terme, si analitzem la creació de llocs de treball directes en funció de la categoria de cada establiment (no hi ha dades desagregades per a llocs de treball indirectes i induïts) veurem com calen 12,23 llits d'hotel d'una * per a crear un lloc de treball, 11,94 llits per cada lloc de treball en un establiment **, 10,09 llits per cada lloc de treball en hotels ***, 8,08 llits per cada lloc de treball en instal·lacions de **** i 3,05 llits per cada lloc de treball en els hotels de màxima categoria, *****.
Publica un comentari a l'entrada