dissabte, 19 de març de 2016

Com s'escullen els líders als diferents partits polítics? I les seves executives?

Si hi ha una paraula repetida en aquest semestre plagat de congressos i processos de repensada dels partits polítics, aquesta és "primàries", sens dubte. Un concepte tant interioritzat per a la militància i el món polític que resulta ja inevitable que s'adopti per part de totes les formacions polítiques. Sobre la definició de primàries ja n'he parlat abastament, així com també l'elecció i pes de l'àmbit sectorial als partits, però, si mirem els partits polítics, què i qui escullen per primàries i què i qui no? Quan hi ha primàries, són per a l'elecció del líder del partit, o també per a l'executiva de la formació? Les primàries són cosa dels nous partits? Primàries obertes a la militància, o també als simpatitzants? Veiem-ho.

El secretari general de Podemos té amplis poders.
Comencem pels nous partits polítics, Podemos i Ciutadans. En el cas de la formació violeta, segons els seus estatuts, el secretari general (líder) s'escull "...por la Asamblea Ciudadana de PODEMOS (el conjunto de los inscritos) mediante sufragio libre y directo". Resulta sorprenent que no mencioni el sufragi (vot) també secret, tot i que de moment a les úniques eleccions que s'hi han celebrat, sí s'hi va garantir. Pel que fa a l'executiva, Podemos s'estructura mitjançant un Consejo Ciudadano (el que aquí vendria a ser un Consell Nacional, màxim òrgan de deliberació entre congressos, amb periodicitat mensual com a màxim), format per 62 membres d'elecció directa per tota la militància, els 17 líders de les respectives CCAA (escollits per primàries a les respectives comunitats), el representant de Podemos a l'exterior i, és clar, el secretari general de la formació. Però un òrgan de més de 80 persones no esdevé pràctic, i per tant..."El Consejo Ciudadano nombrará, a propuesta del/la Secretario/a General, un Consejo de Coordinación de entre 10 y 15 personas encargado de coordinar el trabajo de las distintas áreas y asumir las tareas ejecutivas mientras no esté reunido el Consejo Ciudadano." Dit d'una altra manera, l'executiva que es reuneix de manera periòdica i operativa (Consejo de Coordinación), està formada a total discreció i voluntat del secretari general, d'entre tots els membres del Consejo Ciudadano, i sense haver de donar comptes ni de la composició, ni de cap representativitat. Fins al punt que el secretari general de Podemos, pot cessar i nomenar al seu secretari d'organització amb total discrecionalitat. No hi ha per tant, cap mena de participació per part de la militància, alhora d'escollir l'executiva operativa de la direcció del partit.

L'executiva de Cs s'escull amb una llista tancada i bloquejada.
En el cas de Ciutadans, i tal i com marca la seva normativa interna, tant el càrrec de president, com de secretari general del partit s'escull en... "Asamblea General por un sistema mayoritario de listas cerradas y bloqueadas". O el que és el mateix, el congrés del partit (format pel número de compromissaris que acordi el Comitè Executiu del partit, és a dir, no es tracta d'un partit assembleari) i no tota la militància, és qui té dret a votar una sola llista (per a tots els membres de l'executiva), de manera tancada i bloquejada. No permetent-se ni el vot diferenciat (d'una banda per al líder del partit, i de l'altra per a l'executiva), ni votar diferent entre la candidatura (donar suport a alguns sí i altres no membres de l'executiva) ni, molt menys, primàries entre tots els militants per participar-hi. De fet, i com conclourem al final d'aquest article, Ciutadans és el partit que menys poder atorga a la seva militància per a la confecció de la seva direcció.

A CDC hi ha llista tancada però desbloquejada.
En el cas de Convergència Democràtica de Catalunya, i segons els darrers estatuts, es diferencien entre dos tipus de càrrecs orgànics. D'una banda els unipersonals (Presidència, Secretaria General, Vicesecretaria General de Coordinació Institucional, Vicesecretaria General d’Estratègia, Secretaria d’Organització) i de l'altra, la resta del Comitè Executiu Nacional. En el cas dels càrrecs unipersonals, aquests s'escullen mitjançant votació individualitzada per part de tots els delegats del congrés (no hi ha, per tant, un sistema obert a la elecció per part de tota la militància), on hi poden haver diferents candidatures (hi pot haver competència per a la secretaria general però no per a una vicesecretaria, per exemple) i els delegats poden, és clar, votar diferent a uns i a altres, ja que hi ha físicament paperetes diferenciades per a cadascun d'aquests càrrecs unipersonals. Pel que fa a la resta de membres del Comitè Executiu Nacional de CDC, a pesar de les diferents procedències (i per tant, mecanismes d'elecció), el més habitual és mitjançant una llista tancada (no s'hi poden afegir o treure noms) però desbloquejada (es poden votar alguns o tots, permetent votació diferenciada). En concret: "serà sotmesa a votació en una llista tancada i no bloquejada al Congrés i per ser acceptada caldrà la majoria simple de vots favorables. En cas que una persona no obtingui aquest suport, la persona que opti a Secretari o Secretaria General haurà de presentar un nou candidat o candidata."

ERC escull els seus líders mitjançant un sistema de "ticket".
A Esquerra Republicana de Catalunya el lideratge s'escull mitjançant un ticket compartit (President + Secretari General), de la següent forma: "hi pot participar la militància convocada i que està al corrent de pagament una setmana abans de la celebració de la jornada electoral. Es pot votar per una de les candidatures proclamades o bé votar en blanc". Es tracta d'un procés obert a tota la militància, però amb l'elecció conjunta dels dos càrrecs, que a més, comparteixen ticket (no es pot votar el president d'una candidatura, i secretari general d'una altra, ni d'una mateixa candidatura, votar només president o només secretari general). Pel que fa a l'executiva dels republicans, "els militants que vulguin presentar candidatura a la Presidència del partit cal que presentin, juntament amb la seva candidatura, una llista amb una persona candidata a la Secretaria General, i un màxim de 20 persones més candidates a formar part de l’Executiva Nacional". Dit d'una altra manera, el ticket (president - secretari general) guanyador de les primàries del partit, automàticament s'emporta amb ell a 20 membres per a la seva executiva nacional, dels quals la militància no pot votar, ni individual ni globalment.

El PSC, a diferència del PSOE, no té primàries per a l'elecció del seu líder.
En el cas del PSC (estatuts), el seu primer secretari (líder) s'escull mitjançant "sufragi directe i secret de tots els delegats i totes les delegades presents al Congrés" (no hi ha tampoc primàries obertes a tota la militància). Pel que fa a la Comissió Executiva... "la votació es farà individualment, de forma secreta i mitjançant llistes obertes. Dit d'una altra manera: una única papereta tancada, però amb possibilitat de votació diferent a la proposta de noms. A més, en cas que hi hagi més candidats que llocs a ocupar, caldrà aplicar aquest precepte: "es farà servir un sistema de votació majoritari corregit, consistent a votar, com a màxim, el 75% dels llocs a cobrir (si i només si hi ha més candidats que places).

El PSOE dóna amplis poders a la seva militància per a l'elecció dels seus dirigents.
Si ens fixem en el germà gran socialista, el PSOE (estatuts), escull al seu secretari general mitjançant primàries a tota la militància: "voto individual, directo y secreto de los y las militantes del PSOE del correspondiente ámbito territorial (és a dir, també afectaria als secretaris generals de cada territori, excepte el PSC, que va a banda) y que tengan plenos derechos políticos". I si ens fixem en la seva executiva, (Comisión Ejecutiva Federal): "es elegida mediante sistema mayoritario, a propuesta del Secretario/a General electo/a por voto individual, directo y secreto de todos los/las delegados/as con derecho a voto en el ámbito respectivo (un cop més, la norma afecta a nivell territorial del PSOE també)." És a dir, el secretari general electe presenta una proposta, que es vota en una única papereta de manera tancada (sense la possibilitat d'afegir o treure noms), però desbloquejada (podent votar individual o de manera diferent).

ICV té un sistema de ticket similar al d'ERC.
En el cas d'ICV (estatuts), la coordinació nacional del partit (lideratge), és un càrrec compartit entre dues persones entre les que com a mínim una serà una dona, i s'escull "per vot secret dels i les militants i els amics i les amigues" Dit d'una altra manera, mitjançant primàries obertes a la militància, i també als simpatitzants. La seva executiva nacional s'elegeix mitjançant votació individual i secreta de l’Assemblea Nacional, d’entre les persones elegides pel Consell Nacional a proposta de la Coordinació Nacional d’Iniciativa per Catalunya Verds. És a dir, al igual que Podemos, l'executiva prové del Consell Nacional, però mitjançant votació tancada (sense poder afegir o treure noms) i desbloquejada (possibilitat de votació diferenciada) de la proposta de la coordinació nacional. No hi ha però un número determinat de components d'aquesta executiva.

Sorprenentment el PP contempla el sistema de primàries però no l'utilitza.
Finalment, analitzem el PP (estatuts). Tal i com marca la seva normativa interna, "todos los militantes del Partido Popular tienen derecho a elegir al Presidente Nacional y a los Presidentes Autonómicos, Provinciales e Insulares del Partido por sufragio universal libre, igual y secreto, de acuerdo con el sistema que se especifica en estos Estatutos". Sorprenentment, els estatuts del PP permeten l'elecció mitjançant primàries obertes a tota la militància del seu líder (tant estatal com regional o provincial), possibilitat que mai s'ha dut a terme encara. De fet, més endavant els seus estatuts es contradiuen "La elección del Presidente Nacional y de los Presidentes Autonómicos, Provinciales e Insulares del PP se llevará a cabo mediante compromisarios elegidos en listas abiertas" (és a dir, limitant l'elecció als delegats al congrés del partit). Pel que fa a la seva executiva, "el Congreso Nacional elegirá en una lista al Presidente y a los 35 vocales del Comité Ejecutivo Nacional". És a dir, s'escollirà mitjançant una única papereta (president i executiva), per part dels delegats al congrés del partit.

En resum doncs, el sistema de primàries per a l'elecció dels lideratges als partits només està implementat en el cas de Podemos, PSOE (i no PSC), ERC, ICV i PP (per bé que encara mai ha emprat aquest mecanisme), mentre que a les executives dels partits, cap d'ells hi inclou aquest mecanisme per a la seva elecció, i de fet, partits com Podemos, Ciutadans, ERC i PP no donen cap opció a la militància per a participar en la confecció / elecció de la executiva del seu partit. Ben al contrari, CDC, PSC, PSOE i ICV sí donen als delegats als seus congressos, poder de decisió respecte les executives de les respectives formacions. Finalment, entre els partits que sí escullen mitjançant primàries als seus líders, només ICV les obre també als simpatitzants, a més dels militants.
Publica un comentari a l'entrada